Türkiye'nin
Referans Laboratuvarı

Hizmetler

Menu

LabBlog!

Hematoloji

Acıbadem Labmed Hematoloji Laboratuvarı, güncel teknolojik alt yapısı ve uzmanlarıyla başlıca hemostazis, trombozis, koagülopati alanında, lösemi, lenfoma ve diğer hematopoetik immünolojik hastalıkların tanısı için geniş bir test paneline sahiptir. Malin hematolojik hastalıkların tanı ve takibinde en gelişmiş otomatize sistemleri kullanarak geniş bir test paneli sunar ve aynı zamanda hematolojik hastalıkların tanı ve takibinde konsültasyon servisi olarak hizmet verir.

Akım sitometri tekniği ile lösemi ve lenfoma tanısı ve tiplendirmesi Acıbadem Labmed Hematoloji Departmanı’nda 2005 yılında başlamıştır. İzleyen yıllarda hücre karakterizasyonunu en iyi belirleyecek monoklonal antikor kombinasyonlarıyla  multiparametrik çalışmaların yapılabilmesi imunfenotipleme daha optimize edilmiş ve kullanılabilen monoklonal antikor sayısı hızla artmıştır. Birçok yeni monoklonal antikorun bulunması, değerlendirme için kullanılabilecek güncel programlarla hızlı ve etkin çalışan akım sitometrilerin kullanılması sonucu; B-hücreli lenfomayı; tipik B-KLL, Mantle Hücreli Lenfoma veya Folliküler lenfoma olarak ayırabilmek, AML sınıflandırmasını yapabilmek, MDS’yi  değerlendirebilmek mümkündür.

Bu gelişmeler morfolojik olarak benzer lösemi / lenfomaların daha alt sınıflara ayrılmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca B-KLL’de CD38 ve ZAP-70 gibi prognozla ilgili antijenlerin akım sitometrik analizi, tedavinin optimizasyonunu da  sağlar.

Hematolojide akım sitometri özellikle tümör hücrelerinin çok sayıda olduğu ve homojen dağılım gösterdiği akut lösemilerde geniş kullanım alanı bulmuştur. İmmünfenotiplemenin morfoloji ve sitokimyasal testlere eklenmesiyle akut lösemilerde son yıllarda morfolojik olarak tam remisyonda kabul edilen hasta gruplarında konvansiyonel yöntemlerle saptanamayan az sayıdaki blastın (minimal rezidüel hastalık) akım sitometri ile belirlenebileceği ortaya çıkmıştır. Böylece her hasta için farklı bir tedavi yaklaşımının belirlenebildiği ve kür elde edilme şansının arttığı görülmüştür. Bu süre içinde immunfenotipleme; klasik sitogenetikler, FISH ve moleküler genetik gibi tekniklerle (PCR/dizi analizi) birlikte güncel hematolojik tanı yöntemlerinin önemli bir parçası olarak yerini almıştır. Güncel teknolojik alt yapı ile immunfenotiplendirme, immunfloresan, immunohisto kimyasal özel boyalar, genetik ve moleküler testler, hastalık yükü (MRD) ve sitolojik değerlendirme tetkikleri yapılabilmektedir.

Laboratuvarımızda, acil ve rutin hematolojik tetkiklerin yanında, hematolojik testler de periferik kan, kemik iliği, doku örnekleri ve vücut sıvıları gibi geniş örnek spektrumunda, dünyadaki güncel gelişmeler takip edilerek ve bilimsel standartlara uygun olarak çalışılmaktadır.

Acıbadem Labmed Hematoloji Laboratuvarı, laboratuvar içi günlük kalite kontrol programlarını uygulamanın yanında, üye olduğu uluslararası kalite kontrol programları ile ISO 15189 akreditasyonuna ve TÜRKAK yeterlilik belgesine sahip bir birimdir.